زندگینامه علیرضا کهنی (کارآفرین جوان و اینفلوئنسر موفق) / Alireza Kohany

زندگینامه

علیرضا کهنی (متولد 1372/03/28) یک کارآفرین، اینفلوئنسر و کارشناس حوضه دیجیتال مارکتینگ است. او طرفداران بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی دارد. کتابهای آنلاین او در زمینه تجارت نیز بسیار پرطرفدار هستند، وی همچنین در زمینه موسیقی فعالیت دارد؛ و رمیکسهای بسیار زیادی از او در مارکت معتبر جهانی منتشر شده است. او همچنین در چندین فیلم سینمایی پرفروش ایفای نقش کرده است.

زندگی حرفه ای

علیرضا کهنی در زمینه کارشناسی دیجیتال در کشور ترکیه شناخته شده است. او همچنین تجارت خود در زمینه واردات و صادرات را به تازگی آغاز کرده است. دفاتر و شعبات شرکت او در کشور ترکیه فعالیت دارند و در زمینه خرید و فروش مسکن و مستغلات نیز فعال هستند.

او پیرامون تغییر محل زندگی و ارتباط آن با درآمد اعتقاد دارد:

“پس از مهاجرت به ترکیه، من در مدت کوتاه ذهن خود را روی ایده هایم و کسب در آمد بیشتر از آنها متمرکز کردم. در این زمان من از هر فرصت تجاری که بازده مالی خوبی به من می داد استقبال میکردم. این زمانی است که من فکر می کردم کار بازاریابی خود را به نوعی کنار بگذارم و بیشتر روی ایده های اقتصادی و پولسازی که مدتها در ذهن داشتم تمرکز کنم.”

او اغلب به عنوان بازاریاب دیجیتال مستقل برای بسیاری از سازمانهای پیشرو در ترکیه کار می کرد و سرانجام شرکت بازاریابی خود را راه اندازی کرد. امروز علیرضا کهنی لیستی با بیش از صدها مشتری دارد.

زندگی شخصی

علیرضا کهنی بازاریاب رسانه های اجتماعی و متخصص وب با دانش پیشرفته در زمینه مهندسی کامپیوتر است. وی در روز 28 خرداد سال 1372 در تهران متولد شد. وی در سال 2015 پس از اینکه فرصت هایی در جهت تحقق ایده های خود در زمینه اقتصادی پیدا کرد به ترکیه مهاجرت کرد و در نهایت وارد بازاریابی شد.

  • علیرضا کهنی با نام هنری Alireza Kohany شناخته میشود.

--

--

Alireza Kohany (Persian: علیرضا کهنی) Born 18 June, 1993, Tehran, Iran, is a Young Entrepreneur, Musician, He has Managed to Attract Many Fans in Social Media

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alireza Kohany | علیرضا کهنی

Alireza Kohany | علیرضا کهنی

Alireza Kohany (Persian: علیرضا کهنی) Born 18 June, 1993, Tehran, Iran, is a Young Entrepreneur, Musician, He has Managed to Attract Many Fans in Social Media